FUNKTIONER

RS Production har en bred och skalbar uppsättning standardfunktioner

Nuläge
och utfall

Automatiska mail och utskrifter förser återkommande möten och rapporteringar med fakta och underlag om tider och mängder.

Skapar en transparent och gemensam nulägesbild som pushar agendan på återkommande möten att handla om actions och åtgärder. Gör att ni undviker att fastna i diskussioner om vad som verkligen hänt.

RS Production
Mobile

RS Production Mobile är Visual Management direkt i telefonen. Följ nuläge, utfall och effektivitet live i mobilen. Oavsett om ni är på plats i fabriken eller ute på resa.

Skapar en känsla av kontroll och överblick som sänker stressen och ökar möjligheten att leda verksamheten i realtid, även när man inte är på plats.

OEE, Effektivitet och förluster

Tydliggör förluster och potential för effektivisering genom att visualisera och rapportera OEE och förluster. Hjälper er att fokusera förbättringar och förändringar på det som ger mest inverkan.

Kombinerar automatisk maskinmätning med produktionspersonalens unika kunskaper om orsaker till störningar och förluster.

RS Production
Screens

RS Production Screens är ett digitalt verktyg för att skapa delaktighet och ägendeskap genom att få medarbetare i olika roller att arbeta faktabaserat och snabbt ta rätt beslut utifrån gemensamma nuläges- och problembilder.

Utan att skriva en enda rad programkod skapar ni själva innehållet på TV-skärmar som driver rätt beteenden utifrån er strategi och era aktuella utmaningar.

Händelsestyrda formulär och checklistor

Se till att rätt instruktioner visas för rätt personer vid rätt tillfälle. Det kan handla om fem varför, instruktioner för omställningar, förstabitskontroller, operatörsunderhåll eller ritningsunderlag.

Styr visningen av instruktioner, checklistor och formulär på order, artikel, arbetsstation mm.

Följ upp och spåra att arbete utförts i rätt tid.

Andon och
larmeskalering

Minska störningstiden med hjälp av en kommunikationskanal som når rätt person vid rätt tillfälle.

När produktionspersonal lätt och snabbt kan kalla på stödresurser kommer ni täta läckor snabbare och minska omfattningen av störningar orsakade av kvalitetsfel, maskinproblem och materialproblem.  Det ger högre produktivitet och effektivitet.

Visuell planering

RS Production Visuell Planering är ett programtillägg som skapar snabbare reaktioner när ni inte följer planen. Det ger er tid att prioritera om och minska risken för att störningar når er kund.

Den digitala planeringsvyn ökar förståelsen om när order förväntas vara klara och vad som förväntas av enskilda team/maskiner.

Genom att digitalisera era planeringsregler blir planeringsarbetet mindre personberoende. Med drag and drop-teknik säkerställer ni att en god planeringssekvens kan utföras.

Spårbarhet

RS Productions programtillägg PK204 Spårbarhet ger er full koll på verktyg, material och råvaror på ett enkelt sätt.

Verktyget ger snabb och tydlig visualisering av hur effektivitet och störningar varierar med olika ingående verktyg, material och råvaror. Det är fakta om variationer som är stor fördel både i det egna förbättringsarbetet och i dialogen med både leverantörer och kunder.

Kompetensmatris

Med RS Productions kompetensmatris kan ni jobba preventivt med att säkerställa kvalitet, leveransprecision och kostnad.

Verktyget hjälper er att undvika att personal utan säkerställd kompetens utför arbetsmoment som de inte har förutsättningar för.

Stabila processer och SPC

Hitta avvikelser i processer innan kvalitets- eller effektivitetsförluster inträffar.

Med programtillägget PK203 Stabila Processer får ni ett användarvänligt verktyg som visualiserar processens kvalitetsutfall i realtid för alla från operatör till produktionsledning. Det ger er möjlighet att snabbare reagera på kvalitetsbrister innan de påverkar kundens upplevelse.

Programtillägg för ytterligare behov

Här är ett urval av ytterligare färdiga lösningar som finns tillgängliga för att lösa era specifika behov.

RS Assembly

RS Assembly är ett komplett systemstöd för att hantera snabb informationshantering för operatörer, gränssnitt mot övergripande styrsystem och stöd för fabriksledningen i det dagliga operativa arbetet i taktad manuell montering.

Lösningen innehåller sekvensplanering, takttavlor, andon, integrationer med maskinsystem, visning av ritningar och dokument, automatiskt skapande av logistikorder, avvikelsehantering, egenkontroller, rapporter för daglig styrning och analyser för balansering och förbättringar.

Enhetsräknare

Följ upp materialförbrukning, energiförbrukning, värdeskapande tider, kritiska processparametrar och annat som skapar stora datamängder.

Maskinlarmshantering

Tillägget Maskinlarmshantering låter er få en komplett uppföljning av alla maskinlarm, oavsett om de skapar ett stillestånd eller inte.

Identifiera verkliga bearbetningstider

RS Production har med det här tillägget möjlighet att identifiera verkliga bearbetningstider och aktivitetstider som sen är starka under lag för t ex cykeltidsoptimeringar och intervall för förebyggande underhåll.

Processer med långa skärtider och cykeltider

Production har färdiga tillägg för att hantera de specifika förutsättningar för OEE-mätning som uppstår när man har långa skärtider och samtidigt också ofta enstycksproduktion av mer eller mindre unika detaljer.